Άναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και τη συντήρηση του αποχετευτικού σας δικτύου σε μηνιαία
ή ετήσια βάση με σύγχρονα μηχανήμτα και εκπαιδευμένο προσωπικό.